Emergency - HYD: 1800 599 6991 | VJA: 1800 599 6992 | KKD: 1800 599 6993

BUSINESS AREAS - VIJAYAWADA

List of Operating Areas

  1. Ajithsingh nagar
  2. Satyanarayanapuram
  3. Madhuranagar
  4. Durgapuram
  5. Moghalrajpuram
  6. Bharathi Nagar
  7. Bhavanipuram
  8. Payakapuram